شرکت سورن تک توس در مرکز رشد موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

با توجه به سیاست های استقرار شرکت های دانش بنیان در مراکز علمی و تولید دانش فنی و همجنین تولید ثروت از علم
، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی مراکز رشد خود را در کرج و مشهد فعال نمود.
در این راستا شرکت سورن تک توس بعنوان اولین شرکت دانش بینان استان خراسان رضوی به این مرکز رشد پیوست و امید است
در آیند بتواند با تولید محصولات بیولوزیک و واکسن برای کشور فعال باشد.