بره موم (پروپولیس)مکمل پیش گیری و درمان سرطان تخمدان

بررسی مقایسه ای اثربخشی و عوارض پروپولیس و شیمی درمانی و شیمی درمانی به تنهایی در درمان نئوادجوانت سرطان تخمدان ، تحقیق انجام شده توسط دكتر زهره یوسفی، دكتر نفیسه ثقفی، دكتر فاطمه همایی شاندیز ، دكتر منور افضل آقائی ، دكتر معصومه جاودان مهر
مجله زنان مامائی و نازایی ایران-دوره 18 شماره 146 صفحه1-5 هفته چهارم اردیبهشت 1394
سرطان تخمدان، شایع ترین سرطان دستگاه تناسلی در زنان می باشد که اغلب هنگام تشخيص، در مرحله پيشرفته است. شيمی درمانی نئوادجوانت در موارد پيشرفته استفاده می شود، اما با عوارض مختلفی همراه است. پروپوليس ماده ای است که توسط زنبور عسل ساخته می شود. مطالعات اخير اثر درمانی کمکی آن همراه با شيمی درمانی و کاهش عوارض و توکسيسيته شيمی درمانی را نشان می دهد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثربخشی و عوارض پروپوليس همراه با شيمی درمانی و شيمی درمانی به تنهایی در درمان نئوادجوانت سرطان تخمدان انجام شد. روش كار: این مطالعه کارآزمایی بالينی تصادفی شده دو سوکور بين سال های 33-1332 بر روی زنان مبتال به مراحل پيشرفته سرطان اپی تليال تخمدان و نيازمند شيمی درمانی نئوادجوانت، در بخش انکولوژی زنان بيمارستان قائم )عج( و اميد دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. افراد به طور تصادفی به دو گروه تقسيم شدند. در کنار شيمی درمانی معمول، به یک گروه قرص پروپوليس و به یک گروه دارونما تجویز شد. دو گروه از نظر کاهش حجم تومور و ميزان تومور مارکر CA125 و ميزان تهوع، استفراغ، سيتوپنی، اختالل کبدی و امکان انجام جراحی سيتورداکتيو اپتيمال پس از درمان مقایسه شدند. ادامه در سایت
http://ijogi.mums.ac.ir/article_4421_6a238b62f774eae75ec782b0a63de292.pdf