تصویر عنوان

بخش میکروبیولوژی

  • در این بخش با استفاده از روش های مختلف میکروبیولوژی انواع باکتریها، قارچ ها ومخمر ها مورد شناسائی قرار می گیرند.از جمله این روش استفاده از محیط های اختصاصی و انواع معرف ها،آنتی بیوگرام، بکار گیری روش های مختلف کشت، شناسائی سرولوژی و همچنین استفاده از تکنیک های ملکولی می باشد.

  • با توجه به مجوز های دریافت شده از سازمان استاندارد ایران و آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت بعنوان آزمایشگاه همکار این دو سازمان دامنه کاری آزمایشگاه تعریف شده است.

  • از توانمندی های ایجاد شده در این بخش، عقد قرارد های کنترل باکتریایی در انواع محصولات غذائی و بهداشتی در حین تولید و محصول نهائی،  تهیه و استانداردسازی سوش های باکتریایی بر اساس درخواست ، بهینه سازی محیط کشت برای انواع باکتری و همچنین تهیه و استاندارد سازی  باکتری های صنعتی ، تهیه شناسنامه باکتری می باشد.

  • عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی: مجموعه آزمایشگاه ها شرکت سورن تک توس | شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی (labsnet.ir)

  • جایگاه و دامنه کاری آزمایشگاه سورن تک توس در سایت شبکه کشوری آزمایشگاه های وزارت بهداشت: شبکه کشوری آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو (fda.gov.ir)

…….