تصویر عنوان

بخش میکروبیولوژی

در این بخش با استفاده از روش های مختلف میکروبیولوژی انواع باکتریها، قارچ ها ومخمر ها مورد شناسائی قرار می گیرند.
از جمله این روش استفاده از محیط های اختصاصی و انواع معرف ها،آنتی بیوگرام، بکار گیری روش های مختلف کشت، شناسائی سرولوژی و همچنین استفاده از تکنیک های ملکولی می باشد. از توانمندی های ایجاد شده در این بخش؛ تهیه و استانداردسازی سوش های باکتریایی و باکتری های صنعتی می باشد.
در ذیل تعدادی از عواملی که به روش ملکولی قابل شناسائی می باشند اماده است.
1 کمپیلوباکتر( عام) Campylobacter
2 اشرشیاکلی ( عام) Escherichia coli
3 مایکوپلاسما ( عام) Mycoplasma
4 لیستریا ( عام) Listeria
5 لیستریا مونوسیتوژنز Listeria monocytogenes
6 لیستریا سیلیگری Listeria seeligeri
7 لیستریا اینوکوا Listeria innocua
8 با سیلوس سرئوس Bacillus cereus
9 استافیلوکوکوس ( عام) Staphylococcus
10 استافیلوکوکوس اورئوس Staphylococcus aureus
11 سالمونلا( عام) Salmonella
12 یرسینیا( عام) Yersinia
13 کلستریدیوم پرفرنژنس Clostridium perfringnes
14 آسپرژیلوس Aspergillus
15 پنسیلیوم penicillium

…….