تصویر عنوان

بخش بیولوژی ملکولی

این بخش با دارا بودن امکانات نرم افزاری و سخت افزاری ، خدمات مختلفی را ارائه می نماید. در این بخش تنوع گوشت حیوانات در انواع فرآورده های غذائی با استفاده از روش PCR مورد شناسائی قرار می گیرد. همچنین شناسائی باکتری ها در فرآورده های غذائی از دیگر توانمندی های این بخش برای ردیابی انواع باکتری و یا تعیین و شناسائی آنها می باشد. در این بخش تشحیص انواع ماهی تن و غیر تن با استفاده از پرایمر های اختصاصی و همچنین انواع روش های  PCR انجام می گردد.

راه اندازی تشخیص فراورده های تراریخته (GMO) با استفاده از پرایمرهای استاندارد و همچنین پرایمر های جدید در جایگاه پروموتر و ترمیناتور، از دیگر فعالیت های این بخش می باشد.

لیست تعدادی از آزمون های تشخیصی , موجودات مختلف در مواد غذائی با استفاده از روش های PCR
1 کمپیلوباکتر( عام) Campylobacter
2 اشرشیاکلی ( عام) Escherichia coli
3 مایکوپلاسما ( عام) Mycoplasma
4 لیستریا ( عام) Listeria
5 لیستریا مونوسیتوژنز Listeria monocytogenes
6 لیستریا سیلیگری Listeria seeligeri
7 لیستریا اینوکوا Listeria innocua
8 با سیلوس سرئوس Bacillus cereus
9 استافیلوکوکوس ( عام) Staphylococcus
10 استافیلوکوکوس اورئوس Staphylococcus aureus
11 سالمونلا( عام) Salmonella
12 یرسینیا( عام) Yersinia
13 کلستریدیوم پرفرنژنس Clostridium perfringnes
14 کلستریدیوم Clostridium septicum
15 آسپرژیلوس Aspergillus
16 پنسیلیوم penicillium
17 گوسفند ( عام) Sheep
18 گربه ( عام) Cat
19 اسب ( عام) Horse
20 خر ( عام) Equus asinus
21 خوک ( عام) pig
22 سگ ( عام) Dog
23 گاو ( عام) cow
24 آهوdeer

25 گاو، گوسفند، بز، اسب، خر،… Ruminant
26 پرندگان (مرغ و بوقلمون) poultry
27 جنس خوک و گراز Pork
28 مرغ Chicken
29 بوقلمون Turkey
30 شتر مرغ ostrich