بخش بیولوژی ملکولی

این بخش با دارا بودن امکانات نرم افزاری و سخت افزاری ، خدمات مختلفی را ارائه می نماید.
در این بخش تنوع گوشت حیوانات در انواع فرآورده های غذائی با استفاده از روش PCR مورد شناسائی قرار می گیرد. همچنین شناسائی باکتری ها در فرآورده های غذائی از دیگر توانمندی های این بخش می باشد. راه اندازی تشخیص فراورده های تراریخته (GMO) از دیگر فعالیت های این بخش می باشد. در این بخش تشحیص انواع ماهی تن و غیر تن و همچنین انواع PCR انجام می شود.
خدمات آموزشی :
1-طراحی پرایمر
2-آموزش روش های PCR
3- انجام پروژه های تحقیقاتی
4- انجام خدمات پایان نامه های دانشجوئی
لیست تعدادی از آزمون های تشخیصی , موجودات مختلف در مواد غذائی با استفاده از روش های PCR
1 کمپیلوباکتر( عام) Campylobacter
2 اشرشیاکلی ( عام) Escherichia coli
3 مایکوپلاسما ( عام) Mycoplasma
4 لیستریا ( عام) Listeria
5 لیستریا مونوسیتوژنز Listeria monocytogenes
6 لیستریا سیلیگری Listeria seeligeri
7 لیستریا اینوکوا Listeria innocua
8 با سیلوس سرئوس Bacillus cereus
9 استافیلوکوکوس ( عام) Staphylococcus
10 استافیلوکوکوس اورئوس Staphylococcus aureus
11 سالمونلا( عام) Salmonella
12 یرسینیا( عام) Yersinia
13 کلستریدیوم پرفرنژنس Clostridium perfringnes
14 کلستریدیوم Clostridium septicum
15 آسپرژیلوس Aspergillus
16 پنسیلیوم penicillium
17 گوسفند ( عام) Sheep
18 گربه ( عام) Cat
19 اسب ( عام) Horse
20 خر ( عام) Equus asinus
21 خوک ( عام) pig
22 سگ ( عام) Dog
23 گاو ( عام) cow
24 آهو
25 گاو، گوسفند، بز، اسب، خر،… Ruminant
26 پرندگان (مرغ و بوقلمون) poultry
27 جنس خوک و گراز Pork
28 مرغ Chicken
29 بوقلمون Meleagris
30 شتر مرغ Struthio
31 ماهی تن از غیر تن Tuna fish