تصویر عنوان

محیط های کشت آماده

محیط های کشت آماده برای مصارف مختلف میکروبیولوژی و تشخیص قابل استفاده می باشد. این محیط ها تماما با توانمندی همکاران شرکت سورن تک توس فرموله و آزمون های کنترلی را با نتایج قابل قبول گذرانده است.

لیست محیط های قابل فروش

1-

2-

3-

4-