فن بازار/فروش دانش فنی

شرکت سورن تک توس با هدف تولید دانش فنی و ارائه آن به سرمایه گذاران با ایجاد این بخش سعی در فروش/مشارکت و یا ارائه دانش فنی جهت تولید فرآورده های بیولوژیک دارد.
  • دانش فنی همراه با ارائه طرح توجیهی می باشد.
  • جهت کسب اطلاع از نحوه همکاری و فروش با مدیریت شرکت تماس حاصل نمائید.
عناوین دانش فنی آماده فروش
1- تولید عصاره مخمر جهت مصارف غذائی
2- تولید عصاره مخمر جهت تهیه محیط کشت
3- تولید عصاره مخمر جهت تولید مکمل های رژیمی و غذائی (انسانی) به فرم قرص
4- تولید مانان اولیگو ساکارید ( دیواره سلولی مخمر) جهت مصارف دام و طیور
5- تولید ایزوفلون سویا soy isoflavones جهت مصارف تولید مکمل های رژیمی و غذائی (انسانی)
6- تولید آنزیم آمیلاز گرمادوست Thermostable amylase
7- تولید آنزیم های 5-8 گانه خوارک دام و طیور
8-تولید پودر خون آنزیمی