تصویر عنوان

طراحی و ساخت اسپری درایر غذائی و داروئی

اسپری درایر Spray Dryer

خشک کن های  پاششی  با تبخیر رطوبت محلول با غلظت های مختلف می تواند برای تولید پودر خشک از یک مایع در  صنایع مختلفی از جمله صنایع غذایی و دارویی  بکار گرفته شود.  با توجه به گسترش صنایع بیوتکنولوژی در کشور و نیاز به ساخت خشک کن  های مختلف با قابلیت استفاده در صنایع بیوتکنولوژی ، شرکت سورن تک توس و شرکت استیل ماشین خوارزمی با همکاری  مشترک جهت طراحی و ساخت اسپری درایر اقدام نموده و آمادگی برای مشاوره، طراحی و ساخت را دارد.