خدمات

  • تحقیقات بیوتکنولوژی و تولید فرآورده جدید و یونیک.
  • انجام آزمایشات مختلف در زمینه بیوتکنولوژی در آزمایشگاه کنترل بیوتکنولوژی.
  • آموزش، برگزاری کارگاه های تخصصی و ارائه خدمات علمی در زمینه بیوتکنولوژی.
  • ارائه راه کار های استفاده از آنزیم ها و میکرو ارگانیسم ها در صنایع مختلف.
  • ارائه راه کار های تحقیقاتی و استفاده از ضایعات صنایع غذائی.
  • مشاوره و ارائه خدمات در زمینه تکنیک های فرآیند تولید با استفاده از روش های بیوتکنولوژی .
  • مشاوره و اجرای راه اندازی کارگاه های نیمه صنعتی تولید فرآورده های بیوتکنولوژی.
  • تدوین طرح توجیهی محصولات بیوتکنولوژی ازجمله تولید آنزیم های خوراک دام ، تولید آنزیم های صنایع چرم سازی، تولید آنزیم مصارف صنایع نساجی … .