تصویر عنوان

خدمات

خدمات شرکت و آزمایشگاه سورن تک توس شامل: • تحقیقات بیوتکنولوژی و تولید فرآورده جدید و یونیک. • انجام آزمایشات مختلف در زمینه بیوتکنولوژی در آزمایشگاه کنترل بیوتکنولوژی • آموزش، برگزاری کارگاه های تخصصی و ارائه خدمات علمی در زمینه بیوتکنولوژی. • ارائه راه کار های استفاده از آنزیم ها و میکرو ارگانیسم ها در صنایع مختلف. • ارائه راه کار های تحقیقاتی و استفاده از ضایعات صنایع غذائی. • مشاوره و ارائه خدمات در زمینه تکنیک های فرآیند تولید با استفاده از روش های بیوتکنولوژی . • مشاوره و اجرای راه اندازی کارگاه های نیمه صنعتی تولید فرآورده های بیوتکنولوژی. • کنترل مواد غذائی شامل آزمون های فیزیک و شیمیائی و میکروبی