تصویر عنوان

خدمات

خدمات شرکت و آزمایشگاه سورن تک توس 

 

تحقیقات بیوتکنولوژی و تولید فرآورده جدید و یونیک.

• انجام آزمایشات مختلف در زمینه بیوتکنولوژی در آزمایشگاه کنترل بیوتکنولوژی 

• آموزش، برگزاری کارگاه های تخصصی و ارائه خدمات علمی در زمینه بیوتکنولوژی.

• ارائه راه کار های استفاده از آنزیم ها و میکرو ارگانیسم ها در صنایع مختلف.

• ارائه راه کار های تحقیقاتی و استفاده از ضایعات صنایع غذائی.

• مشاوره و ارائه خدمات در زمینه تکنیک های فرآیند تولید با استفاده از روش های بیوتکنولوژی .

• مشاوره و اجرای راه اندازی کارگاه های نیمه صنعتی تولید فرآورده های بیوتکنولوژی.

• کنترل مواد غذائی شامل آزمون های فیزیک و شیمیائی و میکروبی