تصویر عنوان

خدمات بیوتکنولوژی صنعتی

در این بخش خدمات ذیل به شرکت های دانش بنیان و فعال در زمینه تولید فرآورده های بیولوژیک ارائه می گردد:

  • طراحی و تولید نیمه صنعتی فرآورده های میکروبی .

  • طراحی محیط های کشت متناسب با نوع میکرواورگانیسم و تولیدات آنها.

  • خشک کردن انواع مواد فعال با استفاده از اسپری درایر ظرفیت مناسب.

  • خدمات سانتریفوژ صنعتی جهت جداسازی و شفاف سازی فرآورده های مختلف با استفاده از سانتریفوژ  مداوم.

  • طراحی انواع کشت به روش هایSubmerged fermentations (SmF) and solid-state fermentations (SSF)  با محیط های کشت مناسب.