تصویر عنوان

بهبود آنزیم های کبدی و کارکرد آن با مصرف قرص بره موم

در یک مطالعه انجام شده با عنوان ” بررسی میزان مصرف مکمل بره موم بر غلظت سرمی آنزیم های کبدی در ورزشکاران استقامتی با چهار هفته تمرین هوازی  ” با هدف بررسی شدت ورزش های هوازی و شدید با افزایش رادیکال های آزاد  و آسیب آن بر  سطح سلولی، بیماری قلبی، سرطان و توسعه فرآیندهای پیری که یکی از آنهاست  همراه با افزایش غلظت سرمی آنزیم های کبدی است، انجام شد. در این مطالعه بررسی اثر همزمان چهار هفته از مصرف این مکمل ( قرص بره موم) بر تمرین هوازی و مکمل بره موم بر فعالیت آنزیم های کبدی از جمله ALT، AST و SOD در ورزشکاران استقامتی انجام شد. روش کار: 32 ورزشکار مرد (سن: 1.4±21 سال) در دو و میدانی به طور تصادفی  انتخاب  شدند و به سه گروه: گروه ورزش، گروه ورزش با دارونما و ورزش با مکمل گروه مکمل بره موم به صورت دو قرص (500 میلی گرم) دو بار در روز و هوازی تقسیم شدند. تمرین به مدت 4 هفته و در 24 جلسه با شدت 60 تا 65 درصد قلب انجام شد. نتایج نشان داد که ورزش هوازی به تنهایی می‌تواند سطوح SOD را افزایش دهد مکمل بره موم همراه با ورزش هوازی می تواند سطوح سرمی AST و ALT و سرب را کاهش دهد برای بهبود عملکرد سلول های کبدی بسیار مفید باشد.

مقاله و مطالب بیشتر را در این قسمت بخوانید:

Assessment of Propolis Supplementation on Serum Concentrations of Liver Enzymes in Endurance Athletes with Four Weeks

.Aerobic Training

Mojtaba Mahdavi Asiabar , Mokhtar Nasiri Farsani , Nematollah Gheibi