تصویر عنوان

بخش فیزیک و شیمیایی

بخش فیزیک و شیمیائی دارای انواع امکانات آزمایشگاهی  مختلف در زمینه کنترل مواد غذائی؛گیاهان داوریی؛مواد اولیه و مکمل های رژیمی غذایی می باشد. در این بخش اندازه گیری فعالیت آنزیم ها ، انواع روش های خالص سازی ، عصاره گیری ،تعیین خصوصیات مواد و همچنین تعیین کیفیت محصولات غذائی انجام می شود.