بخش فیزیک و شیمیایی

بخش فیزیک و شیمیائی دارای انواع امکانات آزمایش می باشد. در این بخش اندازه گیری فعالیت آنزیم ها ، انواع کروماتوگرافی ،تعیین خصوصیات مواد و همچنین تعیین کیفیت محصولات غذائی انجام می شود.