تصویر عنوان

بخش جذب اتمی

در این بخش با استفاده از دستگاه جذب اتمی ( کوره و شعله) فلزات مختلف با دقت ppm و ppb برای انواع مواد غذائی،  مکمل و مورد مختلف اندازه گیری می شود. در این بخش انواع  طرح های  تحقیقاتی  و خدماتی مختلف با همیاری متخصصین فن مشاوره و انجام می گردد.

این آزمایشگاه دارای مجوز آزمون انواع فلزات سنگین  و فلزات مختلف از اداره کل استاندارد خراسان رضوی و آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو می باشد.