بخش جذب اتمی

در این بخش با استفاده از دستگاه جذب اتمی ( کوره و شعله) فلزات در سطح ppm و ppb مورد اندازه گیری قرار می گیرد.

در این بخش انواع طرح های تحقیقاتی و خدماتی انجام می گردد.

دارای مجوز آزمون انواع فلزات سنگین از اداره استاندارد خراسان رضوی و وزارت بهداشت.