تصویر عنوان

بخش جذب اتمی

  • در این بخش با استفاده از دستگاه جذب اتمی ( کوره و شعله) فلزات مختلف با دقت ppm و ppb برای انواع مواد غذائی،  مکمل و مورد مختلف اندازه گیری می شود. در این بخش انواع  طرح های  تحقیقاتی  و خدماتی مختلف با همیاری متخصصین فن مشاوره و انجام می گردد.
  • این آزمایشگاه دارای مجوز آزمون انواع فلزات سنگین  و فلزات مختلف از اداره کل استاندارد خراسان رضوی و آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو می باشد.
  • عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی: مجموعه آزمایشگاه ها شرکت سورن تک توس | شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی (labsnet.ir)
  • جایگاه و دامنه کاری آزمایشگاه سورن تک توس در سایت شبکه کشوری آزمایشگاه های وزارت بهداشت: شبکه کشوری آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو (fda.gov.ir)