تصویر عنوان

بخش بافت شناسی

در این بخش با استفاده از تکنیک های بافت شناسی تنوع بافتی در فرآورده های گوشتی مورد شناسائی قرار می گیرد. همچنین با کمک روش های ملکولی نوع گوشت بصورت عمومی و تخصصی تشخیص داده می شود.