تصویر عنوان

آنزیم پروتئاز Protease

آنزیم پروتئاز

 

پروتئازها (EC 3.4.21.62) آنزیم هایی هستند که پروتئولیز را با هیدرولیز پیوندهای پپتیدی در حضور آب در زنجیره پلی پپتیدی تشکیل دهنده پروتئین انجام می دهند. پروتئازها پروتئولیز پیوندهای پپتیدی در پلی پپتیدها، پروتئین ها و هیدرولیز انتخابی استرهای کربوکسیلیک و استرهای آمینه را کاتالیز می کنند. کلاس های مختلفی از پروتئازها وجود دارد، مانند سرین، سیستئین، آسپارتیک اسید، گلوتامیک اسید و متالوپروتئازها بر اساس نوع فعالیت و آمینو اسید فعال آنزیم و نیاز های دیگر واکنشی، این آنزیم ها تقسیم بندی می شود. برای بسیاری از آنزیم ها، فعالیت تحت شرایط مشخص را می توان در واحدهای بین المللی (IU) بیان کرد.

مصارف این آنزیم در صنایع مختلف شامل:

  • مصارف صنایع غذائی مختلف و داروئی
  • مکمل آنزیمی نان و آرد جهت تولید نان های صنعتی و رژیمی
  • مکمل آنزیمی جهت فراوری گوشت و هیدرولیز آن
  • هیدرولیز انواع پروتئین در بخش های مختلف صنعت مانند شوینده، داروئی، فرآوری و غیره

این گروه آنزیم با کارائی مناسب جهت مصارف مختلف در شرکت تولید و به صورت پودر و مایع قابل عرضه می باشد.