تصویر عنوان

آنزیم بتا-گلوکوناز β-Glucanase

آنزیم بتا-گلوکوناز β-Glucanase

 

آنزیم بتاگلوکاناز از گروه آنزیم های کربوکسیلاز ها هستند و قادر است بتا-گلوکان دیواره سلولی قارچ ها  و یا کلوگان موجود در فیبر های گیاهی را هیدرولیز نماید. پیوند های مونومرهای گلوکز از طریق پیوندهای گلیکوزیدی β-(1 → 3) در باکتری ها و جلبک ها و پیوندهای گلیکوزیدی β-(1 → 3) و β-(1 → 6) در مخمر و قارچ باعث تولید ساختار گلوکان می شود که توسط آنزیم بتاگلوکاناز قابلیت شکسته شدن دارند. پلی ساکارید بتا گلوکان ساختار سخت و هضم آن توسط سیستم گوارش انسان به سختی انجام می شود.  استفاده از آنزیم بتا گلوکاناز باعث هیدرولیز گلوکان شده و به هضم غذا های دارای گلوکان   کمک نموده و باعث افزایش کیفیت بالای کلوگان می شود.

 

استفاده از  آنزیم بتاگلوکاناز در بهبود دهنده های غذائی برای از بین بردن ترکیب بتا گلوکان، تقویت سیستم ایمنی و کمک به رشد باکتری های مفید روده موثر است. همچنین در صنایع  برای استفاده درنوشیدنی های دارای مالت و کلوگان جهت هضم و شفاف سازی مورد استفاده قرارمیگیرد. از آنجائی که دیوارسلولی دانه های گیاهی دارای بخش زیادی سلولز و کلوگان می باشد، از این آنزیم برای تیمار بذرها کشاورزی جهت سرعت بخشیدن به فرآیند جوانی زنی استفاده می شود.