آزمایشگاه تخصصی عسل

آزمایشگاه سورن تک توس با هدف ارائه دانش کاربردی در تعیین کیفیت عسل و فرآورده های زنبور عسل آزمون های تخصصی این بخش را راه اندازی نموده و خدمات کیفی این بخش را برای اولین بار در کشور بکار گرفته است.

در این آزمایشگاه آزمون های تخصصی زیر انجام می گردد:

1- تعیین کیفیت عسل بر اساس آزمون های بیولوژیک( عسل بیش از آن که یک ماده غذائی باشد یک دارو است و عدم بررسی خصوصیات عملکردی آن از کیفیت آن می کاهد

2- تعیین کیفیت بره موم و تعیین درصد مواد فعال (بره موم یک ماده داروئی و شفا بخش است که بکاری گیری مناسب آن می تواند در پیشگیری و درمان موثر باشد.

3- تعیین کیفیت ژل رویال ( ژل رویال یک ماده مغذی و مناسب برای کاهش ضعف جسمی و قوی بدن می باشد.)

4-انجام آزمون های استاندارد عسل